Deskripsi Tugas Guru dan Lain Lain Hal

 1. 1.       DESKRIPSI TUGAS JAWATANKUASA KURIKULUM

1.1       Menyelaras segala dasar Kurikulum Sekolah.

1.2       Menyediakan mesyuarat JKS.

1.3       Menetapkan kursus / pengajian di sekolah.

1.4       Menetapkan kaedah pemantauan P&P dan pengurusan panitia mata pelajaran dan pelaksanaan aktiviti rancangan tahunan.

1.5       Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tindakan susulan.

1.6       Menetapkan jadual waktu persekolahan.

1.7       Menetapkan system pengurusan peperiksaan dan penilaian.

1.8       Memastikan prestasi akademik sekolah sentiasa cemerlang.

1.9       Menyediakan system fail panitia berdasarkan ISO dan sentiasa mengemaskini data.

1.10   Memastikan guru-guru mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4.1986 Panitia Mata pelajaran.

1.11   Memastikan penulisan rancangan tahunan, rancangan harian guru mengikut format ditetapkan.

1.12   Memastikan Sukatan Pelajaran (SP) dihabiskan seperti dijadualkan.

1.13   Merancang dan melaksanakan Perancangan Strategik kea rah kecemerlangan akademik.

1.14   Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan kurikulum sekolah.

1.15   Menentukan panitia berfungsi dengan berkesan.

1.16   Memastikan PSS diurus dengan sempurna dan membantu program peningkatan akademik.

1.17   Berusaha memperbanyak dan mempelbagai BBM.

1.18   Merancang, melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik.

1.19   Merancang, melaksana dan menilai program perkembangan staf  di sekolah.

2.0       DESKRIPSI TUGAS KETUA PANITIA

2.1       Memperoleh SP dan HSP yang terkini.

2.2       Menyediakan dan menyelaras rancangan pelajaran.

2.3       Memilih dan mencadangkan buku kerja dan buku bacaan tambahan kepada JK Kurikulum.

2.4       Mengadakan mesyuarat panitia.

2.5       Merancang dan melaksana program peningkatan prestasi akademik.

2.6       Menyelaras soalan ujian, menganalisis keputusan peperiksaan serta menyusun strategipemulihan.

2.7       Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran P&P.

2.8       Menyedia dan memperoleh BBM dan BBB.

2.9       Merancang program khas murid bermasalah 3M.

2.10   Memastikan bilik khas kondusif untuk P & P.

2.11   Menyediakan anggaran perbelanjaan.

2.12   Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan.

2.13   Mengurus dan menyemak stok panitia.

2.14   Memastikan fail-fail panitia diurus dengan sistematik (ISO) dan kemaskini.

3.0       DESKRIPSI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

3.1                   Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghraikan kandungan sukatan mata pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus icapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus di capai di akhir penggal bagi tiap tingkatan.

3.2                   Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan.

3.3                   Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun / sepenggal / seminggu / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.

3.4                   Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan murid kepada pengetua atau wakilnya untuk penyeliaan pada masa yang dikehendaki.

3.5                   Menjalankan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.

3.6                   Menjalankan Strategi HEADCOUNT untuk mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan / bimbingan.

3.7                   Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

3.8                   Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KPM/JPN dan PPD.

3.9                   Memastikan keselamatan pelajar di makmal / bengkel KH / ERT / Sains Pertanian / Padang serta mengatasi penggunaan peralatan.

3.10               Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang dianjurkanoleh KPM/JPN/PPD. Menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.

3.11               Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam P & P.

3.12               Melaporkan kepada KP mata pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

3.13               Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan, memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantan mengajar bagi memperkaya PSS.

3.14               Menggunakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.

3.15               Membantu menguruskan bank soalan.

3.16               Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang guru disiplin.

3.17               Bekerja sebagai Team Player.

 

 

4.0       DESKRIPSI TUGAS JK JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI

4.1                   Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.

4.2                   Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.

4.3                   Memastikan pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu sesuai untuk semua guru.

4.4                   Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran.

4.5                   Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.

4.6                   Menentukan corak jadual yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu blok.

4.7                   Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar.

4.8                   Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu yang ditentukan.

4.9                   Membuat pindaan jadual waktu, jika perlu.

4.10               Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan untuk makluman umum.

5.0       DESKRIPSI TUGAS JK GURU GANTI

 

5.1                   Mengenalpasti guru yang tidak hadir pada hari tersebut.

5.2                   Merujuk jadual waktu induk untuk membuat jadual guru ganti.

5.3                   Memastikan pengagihan masa untuk mengganti guru yang tidak hadir adalah sesuai.

5.4                   Mengagihkan slip guru ganti kepada guru-guru berkenaan.

5.5                   Mengingatkan guru-guru ganti untuk mengambil bahan yang ditinggalkan oleh guru mata pelajaran.

5.6                   Memastikan guru-guru ganti masuk ke kelas yang sepatutunya berdasarkan Slip Guru Ganti.

 

 

6.0       DESKRIPSI TUGAS GURU MEDIA DAN PERPUSTAKAAN

 

6.1                   Merancang dan mengajar Kemahiran Maklumat antara 6-14 waktu seminggu.

6.2                   Merancang dan melaksanakan dasar program tahunan Pusat Sumber Sekolah (PSS) bersama-sama pengetua dan kakitangan PSS, guru dan pelajar sekolah.

6.3                   Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK kurikulum sekolah.

6.4                   Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang kemprehensif, seimbang dan kemaskini.

6.5                   Merancang dan melaksanakan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P.

6.6                   Merancang dan mengurus Program Nilam dan pembudayaan ilmu.

6.7                   Merancang dan mengurus program promosi PSS.

6.8                   Merancang, melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS.

6.9                   Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber.

6.10               Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN / PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program PSS.

6.11               Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS.

6.12               Menyelia dan mengedar minit mseyuarat JK Induk / Kerja PSS.

6.13               Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS.

6.14               Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan PSS.

6.15               Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan  berhubung dengan perkhidmatan PSS.

6.16               Mempromosi dan menjadi ahli persatuan Perpustakaan / PSS Negeri.

6.17               Menyeliakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta

kewangan PSS.

6.18               Menghantar data dan laporan perlaksanaan Program PSS khasnya I laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun.

 

 

7.0       DESKRIPSI TUGAS JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN

 

7.1                   Mengadakan mesyuarat dengan guru penasihat perpustakaan.

7.2                   Memilih dan melantik pengawas perpustakaan.

7.3                   Membentuk JK Perpustakaan Sekolah.

7.4                   Memilih, memesan serta membeli buku dan bahan bacaan yang sesuai.

7.5                   Merekod buku atau bahan yang diterima ke dalam buku stok.

7.6                   Merekod buku yang telah dibeli dalam buku perolehan.

7.7                   Mengemaskini data dalam system Pengautomasian PSS.

7.8                   Memproses buku (Merekod slip kerja, kad tarikh, kad pinjam serta menyampul buku)

7.9                   Menggred buku.

7.10               Mengagih buku secara pinjaman berkelompok.

7.11               Melaksana program NILAM.

7.12               Memastikan peraturan perpustakaan sentiasa dipatuhi oleh semua.

7.13               Menyediakan jadual penggunaan perpustakaan mengikut tingkatan. Memastikan pengawas/pustakawan menjalankan tugas seperti yang tercatat dalam perlembagaan.

7.14               Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pengawas perpustakaan.

7.15               Merancang aktiviti dan memastikannya dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan dengan bimbingan penasihat yang ditentukan.

7.16               Mengurus kewangan, harta benda dan peralatan perpustakaan.

7.17               Memastikan minit mesyuarat disediakan dan difailkan.

7.18               Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti Hari Kokurikulum dan Hari terbuka.

7.19               Memastikan papan kenyataan di luar dan di dalam perpustakaan digunakan dengan sepenuhnya dan sentiasa dikemaskini.

7.20               Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan dari pihak sekolah.

7.21               Mengadakan pameran buku-buku baru.

7.22               Menganalisis data pinjaman buku-buku.

7.23               Mempamerkan graf-graf bilangan / jenis buku yang dipinjam oleh pelajar setiap bulan.

7.24               Mengadakan program orientasi penggunaan perpustakaan bagi murid-murid Tahun 1.

7.25               Bahan bantuan mengajar BBM/apd/K (Komputer) yang berkuasa elektrik dan bahan Software/hardware sentiasa dalam keadaan baik.

7.26               Melaporkan kepada Penyelaras PSS jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.

7.27               Memastikan alat-alat tersebut sentiasa selamat dan dijaga dengan sempurna.

7.28               Membantu Pengetua dalam pemilihan, sebut harga dana alat-alat BBM/APD/K.

7.29               Menyediakan laporan tahunan BBM/APD/K.

8.0       DESKRIPSI TUGAS JK PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN SERTA HEADCOUNT (PKKP)

          TUGAS UMUM :

8.1                   Merancang dan melaksanakan penilaian dan peperiksaan di peringkat sekolah.

8.2                   Merancang jadual peperiksaan dan ujian.

8.3                   Menentukan kumpulan sasaran (HC)

8.4                   Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian.

8.5                   Memastikan JSU dipatuh.

8.6                   Menetapkan pengawasan.

8.7                   Mematuhi syarat kelulusan.

8.8                   Menganalisis keputusan peperiksaan

8.9                   Memberi maklum balas kepada JK Kurikulum.

8.10               Menyediakan bank soalan ddi peringkat sekolah.

 

 

9.0       TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

9.1                   Menyediakan takwim ujian/peperiksaan sekolah.

9.2                   Menyediakan jadual penyedia soalan dan pengawasan ujian/peperiksaan.

9.3                   Mengadakan taklimat peperiksaan awam bersama Pengetua, GPK Pentadbiran dan guru-guru yang terlibat.

9.4                   Memastikan semua urusan peperiksaan berjalan dengan baik.

9.5                   Menyediakan fail-fail peperiksaan awam sebelum dan selepas peperiksaan.

9.6                   Memastikan kelancaran perjalanan peperiksaan awam.

9.7                   Memastikan kertas soalan peperiksaan dicetak mengikut jadual dan disimpan dengan selamat.

9.8                   Menyediakan tempat/pelan/peralatan bagi pusat peperiksaan awam.

9.9                   Menyediakan jadual guru bertugas semasa peperiksaan awam, dan menyediakan fail, buku laporan dan sebarang data yang perlu semasa peperiksaan awam berjalan.

9.10               Memastikan keselamatan pusat peperiksaan awam.

9.11               Membantu penyelaras tingkatan dalam urusan menyusun pelajar naik tingkatan/urusan mencari pelajar yang menerima anugerah cemerlang.

9.12               Mengurus proses pemberian slip peperiksaan awam apabila keputusan diumumkan.

9.13               Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.

10.0   TUGAS SETIAUSAHA UNIT

10.1               Menyediakan notis mesyuarat (surat panggilan mesyuarat)

10.2               Mencatat minit mesyuarat.

10.3               Merekod, mencatat dan mendokumentasikan (Fail) aktiviti panitia/unit.

10.4               Mengurus papan kenyataan.

10.5               Menurus urusan surat menyurat.

10.6               Menyediakan laporan tahunan.

10.7               Melaksanakan tugas yang berkaitan panitia/unit.

10.8               Menyediakan kertas kerja alat/program panitia/unit.

 

 

SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

 

 

 1. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemas kini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan setiap minggu.
 2. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan mata pelajaran yang berkenaan.
 3. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dar segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.
 4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun dan melaksanakan pengajarannya mengikut rancangan pelajaran yang disediakan.
 5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin.
 6. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan murid kepada pengetua/wakilnya pada masa yang dikehendaki.
 7. Menjalankan ujian dan penilaian kepada pelajar dari semasa ke semasa. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar.
 8. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan.
 9. Menjadi ahli dalam Panitia mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.
 10. Memastikan buku-buku panduan yang digunakan adalah diluluskan oleh KPM/JPN/PPD. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KPM/JPN dan PPD.
 11. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/ Sains Pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan.
 12. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh KPM/JPN dan PPD. Menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.
 13. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
 14. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.
 15. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan, memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah.
 16. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.
 17. Membantu menguruskan Bank Soalan dan membina JSU dan soalan ujian/peperiksaan.

PENGURUSAN PANITIA

AGENDA MESYUARAT PANITIA

 

 1. Ucapan Pengerusi
 2. Membentang dan mengesah minit yang lalu.
 3. Perkara berbangkit.
 4. Isu-isu P&P (bincang yang berkaitan)

4.1                    Sukatan Pelajaran (khas pada mesyuarat pertama)

4.2                    Rancangan Pengajaran Tahunan (khas pada mesyuarat pertama)

4.3                    Penetapan dasar/piawai/matapelajaran

4.4                    Analisis keputusan peperiksaan (Profil Akademik)

4.5                    Laporan daripada kelas (kekuatan/kelemahan/analisis)

4.6                    Pencerapan

4.7                    Kaedah P&P

4.8                    BBM (penggunaan/pembinaan)

4.9                    Peruntukan kewangan

4.10                 Penerangan aktiviti (kelas bimbingan dll)

4.11                 Penggubalan soalan

4.12                 Pembentangan kertas inovasi

4.13                 Laporan Jemaah Nazir/Jabatan

 1. Hal-hal lain

FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

FAIL 1                  :              FAIL PENGURUSAN

Organisasi Panitia

Visi dan Misi Panitia

Profil Akademik Sekolah

Profil Mata Pelajaran

Takwim Panitia

Belanjawan / Kewangan Panitia

Jadual Pencerapan Ahli Panitia

Jadual Waktu Ahli Panitia

Jadual Waktu Penggunaan Makmal

Maklumat diri ahli panitia

 

FAIL 2                  :              FAIL MESYUARAT

Notis Mesyuarat

Minit Mesyuarat Panitia

FAIL 3                  :              FAIL SURAT

Surat KPM

Surat JPNP

Surat PPD

Surat BTPNP

Surat Kelompok

FAIL 4                  :              FAIL ANALISIS PEPERIKSAAN

Analisis Peperiksaan Awam

Analisis Peperiksaan Dalaman

FAIL 5                  :              FAIL SOALAN

Soalan Peperiksaan Awam

Soalan Peperiksaan Dalaman

FAIL 6                  :              FAIL SUKATAN PELAJARAN DAN

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

FAIL 7                  :              PEKA

PLBS

SBOA

PAFA

PBS

LINUS

MBMMBI

KSSR

FAIL 8                  :              DLL

 1. Jawatankuasa Panitia

Pengerusi              :              Guru Kanan Mata Pelajaran (dilantik)

Setiausaha           :              Guru Kanan Mata Pelajaran

Ahli                        :              Semua guru yang mengajar

 1. Mesyuarat Panitia (mempunyai maklumat / dkumen untuk perkara di bawah)

ü  Mempunyai 2 jenis mesyuarat (formal & tidak formal)

ü  Agenda mesyuarat formal selain daripada yang telah ditentukan hendaklah dimaklumkan kepada ahli 7 hari sebelum mesyuarat.

ü  Bilangan mesyuarat formal sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

ü  Edaran minit mesyuarat – 3 hari selepas mesyuarat tidak formal dan 7 hari selepas mesyuarat formal dan rekod penerima minit hendaklah disediakan dengan kemaskini.

ü  Edaran dalaman : Guru Besar, Semua GPK & Semua Ahli.

ü  Mesyuarat dijalankan mengikut agenda ditentukan/pindaan agenda mengikut keperluan.

ü  Fokus perbincangan formal / tidak formal adalah mengenai peningkatan P & P serta latihan yang strategic dan program peningkatan prestasi.

 1. Mempunyai perancangan dan program serta mempunyai rekod pelaksanaan, pengesanan & tindak ikut / penambahbaikan.
 1. Menjalankan kajian / pengesanan mengenai keberkesanan program/aktiviti dan tindak ikut.
 1. Menggunakan Persatuan/Kelab akademik untuk membantu meningkatkan pencapaian Kurikulum.
 1. Mempunyai senarai serta koleksi buku latihan dan rujukan yang digunakan.
 1. Mempunyai koleksi soalan-soalan seperti soalan dari negeri lain, soalan-soalan percubaan, UPSR sebenar dan soalan-soalan terkini.
 1. Menjalankan semakan buku latihan & buku kerja muris mengikut takwim serta mempunyai rekod yang lengkap dan kemaskini.
 1. Menjalankan pencerapan seperti jadual dan mempunyai rekod/instrument yang lengkap dan kemaskini.
 1. Mempunyai rekod pencapaian yang kemaskini – semua data setiap penilaian / peperiksaan hendaklah dimasukkan ke dalam computer untuk diproses.
 1. Melaksana penyemakan, penyusunan dan pengauditan bahan bantu mengajar sekurang-kurangnya setahun sekali.
 1. Menghebahkan kepada ahli mengenai maklumat BBM yang ada dari masa ke semasa.
 1. Berusaha menambah bahan pengajaran dan berkongsi penggunaannya.
 1. Bertanggungjawab kepada PSS bagi membantu meningkatkan penggunaan PSS sebagai nadi kerja kepada peningkatan ilmu pengetahuan amnya dan peningkatan prestasi mata pelajaran khususnya.
 1. Mempunyai / menyimpan semua laporan bertulis (laporan berformat) untuk mesyuarat Kurikulum.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

Tanggungjawab Umum

 1. Membantu Pengetua merancang, mengelola dan melaksanakan program kecemerlangan khusus kepada mata pelajaran berkaitan di sekolah.
 1. Menggalakkan guru-guru mata pelajaran memperbaiki atau membina kompetensi, sikap, kepimpinan, pengetahuan, kemahiran dan sahsiah dalam pengurusan kurikulum.

Bidang tugas

 1. Mengetahui panitia mata pelajaran serta mengganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
 2. Merancang, dengan kerjasama semua ahli panitia, segala aktiviti untuk meningkatkan pencapaian pelajaran berkaitan termasuk pencerapan P&P.
 3. Menjadi pemudahcara di antara panitia mata pelajaran dengan semua pihak yang lain mengenai semua hal berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dan juga pengurusan mata pelajaran berkaitan.
 4. Menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru mata pelajaran bagi kelas-kelas yang berkenaan.
 5. Berhubungan erat dengan semua anggota ahli panitia untuk mendapat tahu tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki mutu pengajaran dan pencapaian.
 6. Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang betul dan sentiasa mengetahui perubahan berlaku.
 7. Mendapatkan naskah Sukatan Pelajaran yang betul daripada Setiausaha Peperiksaan/Pengetua.
 8. Bertanggungjawab tentang rancangan pelajaran bagi semua tingkatan serta member perhatian tentang rancangan kerja pelajar-pelajar.
 9. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dan pemeriksaan kertas jawapan.

Membantu pengetua memeriksa//menyemak gerak kerja pelajar-pelajar dalam mata pelajaran berkaitan.

 1. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkaitan dan memikirkan cara-cara untuk memajukan pencapaian dari semasa ke semasa.
 2. Membekalkan buku-buku rujukan guru kepada guru-guru mata pelajaran serta memungut kembali pada akhir sesi persekolahan.
 3. Memberikan senarai buku mata pelajaran berkaitan yang ingin dibeli untuk perpustakaan kepada guru perpustakaan/pusat sumber.
 4. Mengkaji dan menentukan jenis-jenis serta bilangan buku kerja/tambahan yang perlu digunakan oleh pelajar bagi tiap-tiap tingkatan.
 5. Mengkaji buku-buku contoh yang dikirimkan oleh pihak penerbit dan menentukan pemilihan buku-buku untuk digunakan sebagai buku teks.
 6. Mengumpulkan sekurang-kurangnya dua salinan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan luar untuk dijilidkan dengan baik dan seterusnya menyerahkan kepada Guru Pusat Sumber sebagai bahan rujukan.
 7. Menyelenggarakan dengan sempurna, lengkap dan kemaskini kenyataan khas mata pelajaran berkaitan.
 8. Mengadakan mesyuarat panitia (formal) sekurang-kurangnya sekali sepenggal atau lebih kerap lagi, jika perlu (atau mengikut takwim sekolah)
 9. Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan mata pelajaran berkaitan melalui bacaan, menghadiri kursus/seminar atau mesyuarat yang berkaitan. Alam perkataan lain, Ketua Panitia Mata Pelajaran haruslah menunjukkan kepimpinan yang dinamis dan inovatif sebagai teladan kepada semua ahli panitia.
 10. Menjalankan semua arahan yang diberikan oleh Pengetua/GPK dari semasa ke semasa.

 

 

 

KONSEP TERAS PKKP SKMJ

 

 1. 1.    PROSES

Semua aktiviti dalam program PKKP, prosesnya hendaklah berkualiti ibadah.

1.1.  Konsep Ibadah

ü  Keyakinan, sikap dan amalan hendaklah dianggap sebagai khidmat dari hamba yang patuh kepada Allah dengan mencontohi sunnah Rasulullah.

1.2.  Syarat Kerja Sebagai ibadah

ü  Amalan dilakukan dengan niat kerana Allah.

ü  Amalan yang diharuskan Islam

ü  Amalan ilaksanakan dengan sempurna & penghasilan digunakan ke jalan Allah.

ü  Pelaksanaan kerja tidak meninggalkan ibadat khusus.

… Surah Al-Mulk ayat 21

 1. 2.    STRATEGI

Pendekatan dan kaedah dalam pelaksanaan adalah bersifat :

2.1             Ilmu Dan Teladan – Semua pelaksana & pengama PKKP memilih ilmu pengetahuan yang sesuai dan mencukupi serta berupaya menjadikan diri sebagai teladan.

…Surah Al-Saf ayat 2-3

2.2             Berasaskan keperluan & masalah sekolah – Semua aktiviti menjurus untuk mencapai matlamat sekolah.

2.3             Nilai Mula (TOV) – Semua program berasaskan nilai mula pencapaian sasaran tahun sebelumnya atau penilaian dilaksanakan kepada sasaran.

2.4             Penyelesaian Masalah – Menggunakan kaedah Penyelesaian Masalah :

i)                      Mengenalpasti masalah

ii)                    Analisis masalah

iii)                   Mencari alternative penyelesaian * mencari yang paling strategik

iv)                  Pelaksanaan tindakan

v)                    Penilaian

 1. 3.    PERANCANGAN STRATEGIK

Mengenalpasti dan mengutamakan masalah mengikut kepentingan untuk didahulukan penyelesaiannya. Alternatif yyang dipilih adalah alternative yang dianggap paling efektif dari segi kos, masa dan tenaga.

… Surah Al-Insyirah

 1. 4.    PENILAIAN PROGRAM

Program sentiasa dinilai, dubahsuai & diperbaharui sesuai dengan perkembangan semasa dan keperluan pendidikan Negara.

 

ETIKA KERJA ISLAM

 

 

 1. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah.
 2. Bekerja dengan ikhlas dan amanah.
 3. Bekerja dengan tekun dan cekap.
 4. Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran.
 5. Bekerja engan matlamat kebahagian manusia sejagat.

 

 

 

TONGGAK 12

 1. Menghargai masa                                                  7.             Kewajipan menjalankan tugas
 2. Ketekunan membawa kejayaan                         8.            Kebjaksanaan berhemah
 3. Keseronokan bekerja                                             9.            Keutamaan kesabaran
 4. Kemuliaan kesederhanaan                                   10.          Peningkatan bakat
 5. Ketinggian peribadi                                 11.          Kekuatan sifat baik hati
 6. Pengaruh teladan                                                    12.          Nikmat mencipta

 

“Kecemerlangan diri sebenarnya tidak ada had atau batasan. Sejauh mana pun sangkaan kita terhadap kehebatan diri, masih ada banyak ruang lagi untuk memperbaiki diri sendiri. Justeru, kita hendaklah sentiasa mencari jalan memperbaiki prestasi diri sendiri”.

 

 

 

 

 

JENIS-JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR

 1. Membuat kaitan dan perhubungan.
 2. Membanding dan membezakan.
 3. Mengelas dan mengkategorikan.
 4. Menilai.
 5. Menyusun atur.
 6. Mengenalpasti kenyataan benar/palsu.
 7. Mengenalpasti kenyataan berat sebelah.
 8. Mengenalpasti fakta dan pendapat.
 9.   (a)  Mengenalpasti akibat.

(b)  Memberi sebab untuk sesuatu tindakan.

 1. 10.   (a)  Mengenalpasti akibat.

(b)  Meramal akibat.

11. Membuat inferens, kesimpulan.

12. Menginterpretasi, menafsir.

13. Mengenalpasti idea utama, idea sokongan dan detail.

14. Merumus, meringkas.

15. Membuat generalisasi hipotesis.

16. Membuat keputusan.

17. Menyelesaikan masalah.

 

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PENINGKATAN AKADEMIK

 

 1. 1.       Kepimpinan Pentadbir

ü   Mengambil hati semua yang terlibat (guru, murid, penjaga)

ü   Sama-sama turun padang mengenal pasti kelemahan dan punca dan tindakan mengatasi.menyelesai.

ü   Membimbing guru mengaplikasikan kaedah P&P yang berkesan.

ü   Budaya SKMJ satu keluarga satu budaya.

ü   Memberikan motivasi berterusan kepada guru dan murid.

ü   Menerapkan nilai-nilai murni.

ü   Menunjukkan minat dan teladan

ü   Menjalankan pemantauan ke atas kerja bertulis murid.

ü   Sentiasa berbincang dengan guru.

ü   Memberikan segala kemudahan

ü   Menimbulkan suasana kerja menyeronokkan

 1. 2.       Komitmen Guru

ü   Sanggup bekerja tanpa berkira masa

ü   Menjadi mentor kepada semua murid tanpa mengira tahap kebolehan murid

ü   Bekerjasama dengan murid mewujudkan kelas ceria, konusif dan informative

ü   Menerima tanggungjawab diberikan dengan positif

 

 1. 3.       Program Sekolah Yang Terancang

ü   Mentor-mantee

ü   Kelas bimbingan

ü   Pemimpin muda

ü   Rekod pengurusan kelas (sifir, hafalan, surah)

ü   Buku komunikasi

ü   Bacaan ekstensif

 

 1. 4.       Penglibatan Ibu Bapa

ü   Membantu ceriakan bilik darjah.

ü   Memberikan sumbangan apa saja.

ü   Sentiasa berkomunikasi dengan guru masalah pembelajaran anak-anak.

Advertisements

Posted on January 8, 2012, in Pengurusan Akademik dan Kurikulum. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: